Apie LMS

Lietuvos mokslininkų sąjunga yra nevyriausybinė, kūrybinė mokslininkų ir jų organizacijų asociacija, kviečianti savo veikloje dalyvauti visus mokslininkus nepriklausomai nuo jų specializacijos, darbo vietos, užimamų pareigų ar turimų mokslo vardų. Organizacijos statutą galite rasti ČIA.

Naujausią informaciją apie kasdienę LMS veiklą rasite puslapyje „Kas naujo“.

LMS ir kitų mokslo bei studijų institucijų organizuojami renginiai pristatomi puslapyje Renginiai.

Informacija apie LMS struktūrinius padalinius – skyrius ir grupes – pateikiama puslapyje LMS nariai. Ten taip pat sužinosite, kaip tapti LMS nariu.

LMS išleistos mokslinės monografijos, periodiniai leidiniai bei elektroninė leidyba pristatoma puslapyje LMS leidyba. LMS įsteigtos institucijos – Mokslininkų sąjungos institutas, laikraštis „Mokslo Lietuva“ bei Mokslo fondas – taip pat pristatomos šioje svetainėje. Adresų knygelėje rasite visus LMS vadovybės ir padalinių vadovų adresus. Paieška pagal reikšminius žodžius leis rasti reikiamą informaciją bet kuriame iš LMS puslapių. Visos svetainės turinys pateikiamas nuorodų suvestinėje – Nuorodos

LMS įkurta 1989 m. spalio 7 dieną, kai nepriklausomybės vilčių žadinama Lietuva kūrė savo demokratinės valstybės viziją, kai atgimimo idėjos skatino visus vienytis į visuomenines organizacijas, kai atsirado galimybė reformuoti iki tol buvusią mokslo sistemą. Naujosios organizacijos svarbiausia veiklos kryptimi tapo pažangių mokslo ir studijų sistemos organizacinių principų paieška ir jų įteisinimas.

LMS svarbiausi tikslai:

  • plėtoti fundamentinius ir taikomuosius mokslo tyrimus, atsižvelgiant į Lietuvos ūkio ir kultūros reikmes;
  • vienyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijų bei organizacijų mokslo jėgas;
  • dalyvauti atliekant mokslo, valstybinių tikslinių ir kitų programų ekspertizes;
  • rūpintis, kad mokslininkų darbai būtų racionaliai finansuojami ir koordinuojami;
  • nustatyti ir skatinti perspektyvias mokslo kryptis, skatinti savarankišką mokslo plėtotę;
  • rūpintis, kad tobulėtų mokslininkų profesinis pasirengimas, remti jaunųjų mokslininkų kūrybinę veiklą,
  • sudaryti palankias sąlygas mokslininkams perimti pažangiausią pasaulio mokslo patyrimą;
  • ginti mokslininkų kūrybinius ir socialinius interesus;
  • didinti mokslo savarankiškumą ir kelti atsakomybę, formuoti palankią visuomenės nuomonę ir pritarimą moksliniams tyrimo metodams ir visuotinos gerovės siekiams.

LMS skyriai yra savarankiški juridiniai dariniai, susikūrę remiantis profesiniu, teritoriniu ar kitu visuomeniniu principu. Kitos Lietuvos ir su ja susijusios mokslininkų organizacijos taip pat kviečiamos asocijuotis su Lietuvos mokslininkų sąjunga ir prisidėti prie jos tikslų įgyvendinimo. Visų asocijuotų kolektyvinių LMS narių vadovai kartu yra ir LMS tarybos — aukščiausio kolegialaus valdymo organo — nariai.

Šiuo metu LMS jungia 23 juridiškai savarankiškas mokslininkų organizacijas ir 5 LMS grupes. Visų savo struktūrinių padalinių pastangomis LMS rengia simpoziumus, konferencijas, organizuoja kūrybinį bendradarbiavimą, viešas diskusijas, bendradarbiauja su kitų valstybių mokslininkais, jų organizacijomis. Svarbiausia tiek LMS, tiek ir visus mokslininkus jungiančia grandimi tapo dvisavaitinis laikraštis Mokslo Lietuva, įvairiapusiškai nušviečiantis svarbiausius Lietuvos mokslo visuomenės gyvenimo momentus, padedantis kurti visos akademinės bendruomenės kūrybinio bendravimo atmosferą.

1995 metais įsteigtas Mokslininkų sąjungos institutas padeda plėtoti užsakomuosius mokslinius tyrimus, stiprina įvairių mokslo sričių bendradarbiavimą ir technologinę plėtrą. Neseniai atkurtame LMS mokslo fonde rengiamasi įgyvendinti paramos Lietuvos mokslininkams programą.

Šiuose puslapiuose trumpai pristatome visus LMS struktūrinius padalinius, jų veiklos kryptis. Tikimės, kad čia pateikta informacija padės toliau stiprinti mokslininkų ryšius tiek šalies viduje, tiek ir užsienyje. Informaciją apie LMS bei šalies mokslo potencialą pateikiame ir anglų kalba.