LMS Statutas | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

LMS Statutas

LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGOS STATUTAS
I skirsnis. Bendrieji nuostatai

  1. Asociacija "Lietuvos mokslininkų Sąjunga" (toliau -LMS) — savanoriška, savivaldė, nepriklausoma mokslininkų, mokslininkų organizacijų ir kitų mokslo ir studijų institucijų kūrybinė asociacija. Asociacija tęsia ir plėtoja 1907 m. Vilniuje įkurtos Lietuvių mokslo draugijos tradicijas.

  2. LMS suteikia savo nariams kūrybinės organizacijos nario statusą.

  3. LMS veikia, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Mokslo ir Studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir šiuo Statutu. Asociacija dalyvauja kultūriniame ir ūkiniame Lietuvos gyvenime.

  4. LMS centrinė būstinė yra Vilniuje, Basanavičiaus 6. Lietuvos mokslininkų sąjungos ženklas — topologiniai Gedimino stulpai apskritime su užrašu — Lietuvos mokslininkų sąjunga

II skirsnis. LMS tikslai

  5. LMS svarbiausi tikslai:

   5.1. Plėtoti fundamentinius ir taikomuosius mokslo tyrimus, atsižvelgiant į Lietuvos ūkio ir kultūros reikmes;

   5.2. Vienyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijų bei organizacijų mokslo jėgas;

   5.3. Dalyvauti mokslo, valstybinių tikslinių ir kitų programų ekspertizėse;

   5.4. Rūpintis, kad mokslininkų darbai būtų racionaliai finansuojami ir koordinuojami; nustatyti ir skatinti perspektyvias mokslo kryptis, skatinti savarankišką mokslo plėtotę;

   5.5. Rūpintis mokslininkų profesiniu pasirengimu, remti jaunų mokslininkų kūrybinę veiklą, sudaryti palankias sąlygas mokslininkams perimti pažangiausią pasaulio mokslo patyrimą;

   5.6. Ginti mokslininkų kūrybinius ir socialinius interesus;

   5.7. Didinti mokslo savarankiškumą ir atsakomybę, formuoti palankią visuomenės nuomonę ir pritarimą moksliniams tyrimo metodams ir visuotinos gerovės siekiams.

  6. Siekdama šių tikslų, LMS:

  6.1. Teikia informaciją, rekomendacijas ir siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei aktualiausiais mokslo, kultūros, gamtos apsaugos, resursų naudojimo, ekonomikos, socialiniais ir kitais klausimais; savo darbais prisideda prie švietimo sistemos kūrimo ir plėtotės;

  6.2. Organizuoja mokslininkų kūrybinį bendradarbiavimą, viešas diskusijas įvairiais švietimo bei mokslo ir studijų klausimais;

  6.3. Rengia simpoziumus ir konferencijas;

  6.4. Bendradarbiauja su kitų valstybių mokslininkais, jų organizacijomis, o taip pat su mokslininkais, kilusiais iš Lietuvos;

  6.5. Remia individualiai dirbančius mokslininkus ir jų grupes;

  6.6. Remia narių stažuotes užsienio mokslo centruose, studentų ir doktorantų mokymąsi užsienio aukštosiose mokyklose;

  6.7. Sudaro problemines ir laikinas grupes, organizuoja mokslininkų kūrybinius kolektyvus, taiko įvairias mokslo rezultatų diegimo ūkyje formas;

  6.8. Įkuria ir globoja Mokslininkų sąjungos institutą, kitas institucijas, rūpinasi jų plėtra;

  6.9. Įstatymų nustatyta tvarka steigia rėmimo, mokslininkų atminimo, įamžinimo bei kitokius fondus;

  6.10. Skelbia konkursus, skiria premijas, siūlo kandidatus valstybinėms bei kitokioms premijoms, stipendijoms, rengia diskusijas, sukakčių minėjimus ir t.t.;

  6.11. Leidžia periodinius ir vienkartinius leidinius, skatina ir remia monografijų, vadovėlių bei populiarios literatūros leidimą.

III skirsnis. LMS nariai

  7. LMS sudaro nariai, kuriais gali būti Lietuvos Respubliks ir kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys.

   7.1. LMS nariais gali būti šie fiziniai asmenys: mokslininkai ir kiti mokslo kūrėjai (asmenys, dirbantys mokslinį darbą).

   7.2. LMS nariais gali būti šie juridiniai asmenys: mokslininkų organizacijos. Mokslininkų organizacija — tai savanoriškas mokslininkų ir kitų mokslo kūrėjų susivienijimas (profesinė sąjunga, draugija, asociacija) sudarytas jos narių kūrybiniams, kultūriniams ir socialiniams poreikiams tenkinti, mokslininkų ir kitų mokslo kūrėjų laisvėms ir teisėms ginti, šalies mokslui ir kultūrai plėtoti. Daugiau kaip pusė mokslininkų organizacijos narių turi būti mokslininkai. Mokslininkų organizacija yra ne pelno organizacija. Mokslininkai ir kiti mokslo kūrėjai vienijasi pagal mokslo sritis arba kaip profesinės sąjungos.

   7.3. LMS narystė nesiejama su tautybe, religija, politinėmis pažiūromis. LMS yra atvira visiems mokslininkams, mokslo kūrėjams ir mokslininkų organizacijoms.

   7.4. Nariai rėmėjai yra įregistruotos nevalstybinės organizacijos ar asmenys, materialiai remiantys LMS bei jos veiklą.

   7.5. LMS garbės nariais renkami asmenys, turintys ypatingų nuopelnų mokslui. Garbės narius renka suvažiavimas LMS tarybos teikimu.

  8. LMS nariai turi teisę:

   8.1. Rinkti ir būti išrinkti į LMS valdymo organus;

   8.2. Naudotis LMS teikiamomis paslaugomis;

   8.3. Organizuoti renginius (seminarus, diskusijas ir kt.) bei kurti problemines darbo grupes;

   8.4. Gauti informaciją apie LMS veiklą;

   8.5. Tarybos nustatyta tvarka naudotis LMS sukaupta informacija ir turtu.

9. LMS narys privalo:

  9.1. Laikytis LMS statuto ir vykdyti LMS programą;

  9.2. Laikytis profesinės etikos;

  9.3. Mokėti nario mokestį.

10. Narių piėmimas:

  10.1. Mokslininkų ir kitų mokslo kūrėjų priėmimą į LMS svarsto LMS grupė, asocijuotų juridinių asmenų jų įstatų įgalioti valdymo organai arba LMS Taryba, dalyvaujant padavusiam pareiškimą, ir sprendžia slaptu arba atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Priimtus narius registruoja LMS administracija ir išduoda LMS nario bilietą.

  10.2. Juridinių asmenų — mokslininkų organizacijų priėmimą į LMS svarsto LMS Taryba remiantis tų juridinių asmenų aukščiausių valdymo organų sprendimu.

11. LMS narius rėmėjus registruoja LMS administracija.

12. LMS struktūrinis padalinys, priėmęs narį, gali jį pašalinti iš LMS, jei jis nutraukė ryšius su LMS arba vienerius metus nemokėjo nario mokesčio. Sprendimas apie pašalinimą perduodamas LMS administracijai.

13. LMS Taryba struktūrinio padalinio arba kito nario teikimu gali pašalinti iš LMS narių asmenį, pažeidusį profesinę etiką arba LMS statutą.

IV skirsnis. LMS struktūra ir valdymas

  14. Valdymo organai yra:

   14.1. Suvažiavimas;

   14.2. LMS Taryba;

   14.3. Pirmininkas;

   14.4. Administracija;

   14.5. Finansinės priežiūros komisija.

  15. LMS struktūriniai padaliniai yra:

   15.1. Grupės;

   15.2. Skyriai ir kiti asocijuoti juridiniai asmenys;

   15.3. Mokslo fondas;

   15.4. Mokslininkų sąjungos institutas.

  16. Aukščiausias LMS valdymo organas yra suvažiavimas.

   16.1. Suvažiavimas šaukiamas kartą per dvejus metus. Į jį kviečiami visi nariai arba grupėse, skyriuose ir kituose asocijuotuose nariuose išrinkti delegatai. Suvažiavimą šaukia ir dalyvavimo tvarką nustato Taryba, vadovaudamasi narių skaičiumi ir techninėmis galimybėmis, laiduodama grupių ir skyrių ir kitų juridinių asmenų paritetines teises. Neeilinį suvažiavimą šaukia Taryba savo iniciatyva arba pareikalavus raštu daugiau kaip vienam trečdaliui tikrųjų narių.

   16.2. Suvažiavimas teisėtas, jei jame atstovaujama ne mažiau kaip pusei LMS tikrųjų narių.

  17. Suvažiavimas:

   17.1.Išklauso ir svarsto Tarybos, Finansinės priežiūros komisijos, Mokslininkų sąjungos instituto ir Mokslo fondo valdybos ataskaitas ir jas tvirtina;

   17.2. Numato, svarsto ir tvirtina LMS veiklos kryptis;

   17.3. Priima, keičia ar papildo LMS statutą;

   17.4. Nagrinėja pareiškimus dėl Tarybos veiklos;

   17.5. Renka dvejiems metams LMS pirmininką, Tarybą ir Finansinės priežiūros komisiją. Renkamų Tarybos narių skaičių nustato suvažiavimas.

  18. Tarp suvažiavimų LMS vadovauja Taryba, kurią sudaro visų asocijuotų juridinių asmenų pirmininkai (vadovai) ir suvažiavime išrinkti LMS nariai (fiziniai asmenys). Tarybos nutarimai privalomi LMS valdymo organams, struktūriniams padaliniams.

  19. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip šešis kartus per metus. Taryba nutarimus priima paprasta Tarybos narių balsų dauguma.

  20. Taryba iš savo narių išrenka LMS vicepirmininką.

  21. Taryba vadovauja LMS veiklai tarp suvažiavimų, skiria administracijos vadovą, tvirtina LMS leidinių vyriausiuosius redaktorius, Mokslininkų sąjungos įsteigtų institucijų direktorius, Mokslo fondo valdybą, Mokslo fondo nuostatus, LMS finansinės veiklos nuostatus ir sąmatą. LMS taryba gali iš savo narių sudaryti sekretoriatą, kuriam pavedama vykdyti dalį Tarybos įgaliojimų.

  22. Tarybos narys raštišku pareiškimu turi teisę atsistatydinti iš Tarybos.

  23. LMS pirmininkas atstovauja Lietuvos mokslininkų sąjungai, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, paprastai skiriamas Administracijos vadovu.

  24. Administracijos vadovas pagal Tarybos patvirtintą sąmatą formuoja administraciją ir jai vadovauja, priima ir atleidžia etatinius LMS darbuotojus.

  25. LMS vicepirmininkas pavaduoja LMS pirmininką, kartu su LMS pirmininku atstovauja Tarybai ir organizuoja jos darbą, pasirašo darbo sutarį su administracijos vadovu.

  26. LMS administracija yra nuolat veikianti etatinė darbo grupė. Administracija organizuoja visą Mokslininkų sąjungos veiklą, sudaro ir teikia tvirtinti Tarybai LMS finansinės veiklos sąmatą, organizuoja LMS narių įskaitą, rengia medžiagą Tarybos posėdžiams ir vykdo Tarybos nutarimus.

  27. Finansinės priežiūros komisija tikrina Administracijos, Mokslo fondo, kitų LMS įsteigtų institucijų, skyrių bei kitų asocijuotų juridinių asmenų finansinę veiklą bei dokumentus ir savo išvadas pateikia Tarybai arba suvažiavimui. Finansinės priežiūros komisija savo veiklą vykdo savarankiškai.

V skirsnis. LMS struktūriniai padaliniai

  28. LMS grupės steigiamos asociacijos narių darbo vietose arba kitu principu, jeigu jose yra ne mažiau kaip trys asociacijos nariai. Grupės, kurios vykdo profesinės sąjungos funkcijas, turi būti įsteigtos Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka. Grupė savo veiklą grindžia savo įstatais ir Asociacijos statutu. Taryba įregistruoja grupę, gavusi steigimo dokumentus.

  29. LMS grupės:

   29.1. Organizuoja grupės narių veiklą LMS tikslams įgyvendinti;

   29.2. Priima mokslininkus ir kitus mokslo kūrėjus į LMS narius ir šalina juos iš LMS , tvarko savo narių įskaitą;

   29.3. Gali atstovauti savo nariams ir ginti jų darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus;

   29.4. Rūpinasi savo narių kūrybinio darbo sąlygomis ir kvalifikacijos kėlimu;

   29.5. Siūlo savo narių mokslo darbus LMS tarybai premijuoti ir apdovanoti;

   29.6. Siunčia savo įgaliotinius į Tarybos posėdžius, kai svarstomi jos narių drausmės ir profesinės etikos pažeidimai;

   29.7. Renka nario mokestį.

  30. LMS skyriai yra savarankiškai įsteigti LMS narių arba grupių susivienijimai pagal teritoriją arba specializaciją (profesinė sąjunga, visuomeninė organizacija ar asociacija). Skyriai turi turėti ne mažiau kaip 30 narių (fizinių asmenų). Skyriai, vykdantys profesinių sąjungų arba jų susivienijimų funkcijas, turi būti įsteigti Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka. Skyriai veikia pagal savo teisiškai įregistruotus įstatus, atstovauja savo nariams ir gina jų darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus.

  Nauja straipsnio redakcija priimta LMS suvažiavime 2000 metais:

  LMS skyriai yra savarankiškai įsteigti LMS narių arba grupių susivienijimai pagal teritoriją arba specializaciją. Skyriai turi turėti ne mažiau kaip 20 narių (fizinių asmenų). Skyriai, vykdantys profesinių sąjungų arba jų susivienijimų funkcijas, turi būti įsteigti Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka. Skyriai veikia pagal savo teisiškai įregistruotus (profesinė sąjunga, visuomeninė organizacija ar asociacija) arba LMS tarybos patvirtintus įstatus, atstovauja savo nariams ir gina jų darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus.

  31. Kitos asocijuotos mokslinikų organizacijos (juridiniai asmenys) ir jų nariai turi tas pačias teises ir pareigas kaip LMS skyriai ir jų nariai.

  32. Skyriai ir kitos asocijuotos organizacijos savo veiklą grindžia savo įstatais, kuriuos tvirtina visuotinas skyriaus (organizacijos) susirinkimas arba konferencija, ir LMS statutu, o ūkinę ir finansinę veiklą vykdo savarankiškai.

  33. Skyriai ir kitos asocijuotos organizacijos tvarko savo narių įskaitą ir renka nario mokestį.

  34. Mokslo fondas formuojamas iš LMS ir kitų teisėtai gautų lėšų. Mokslo fondo pagrindinis uždavinys — skatinti LMS kūrybinį darbą bei gerinti mokslinio darbo finansavimą. Mokslo fondo veiklos nuostatus tvirtina Taryba.

VI skirsnis. LMS lėšos

  35. LMS lėšas sudaro stojamasis ir metinis nario mokestis, rėmėjų įnašai, leidybos, mokslinės, technologinės bei ūkinės veiklos pajamos, kitos pajamos.

  36. LMS laisvai disponuoja savo lėšomis; iš jų LMS finansuoja savo veiklą, remia kūrybinę, ūkinę bei leidybinę veiklą, formuoja Mokslo fondą.

  37. Lėšas LMS naudoja:

   37.1. Moksliniam darbui finansuoti;

   37.2. Kūrybinėms premijoms ir kūrybiniams konkursams, LMS aktyvistams skatinti, Mokslininkų kūrybos namams išlaikyti;

   37.3. LMS patalpoms eksploatuoti ir Administracijos darbui apmokėti;

   37.4. Spaustuvių bei kopijavimo įrenginiams ir medžiagoms, kitai leidybinei įrangai įsigyti bei spaudai remti;

  • 37.5. Įstatymų nustatyta tvarka apmokėti LMS narių kūrybinių kelionių bei komandiruočių į užsienį išlaidas;

  • 37.6. Apmokėti užsienio svečių, atvykusių LMS kvietimu, išlaikymo išlaidas;

   37.7. Remti studentus ir doktorantus, išvykusius mokytis į užsienį;

   37.8. Kūrybinei, mokslinei, ūkinei-gamybinei veiklai plėtoti.

VII skirsnis. LMS teisinė padėtis

  39. LMS yra juridinis asmuo, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą.

  40. Grupės ir skyriai gali vykdyti profesinių sąjungų funkcijas, jei yra įregistruoti pagal Lietuvos Respublikos Profesinių Sąjungų įstatymą.

  41. LMS, jos skyriai ir kiti asocijuoti juridiniai asmenys turi savo antspaudus, emblemas, savo sąskaitas (taip pat ir užsienio valiutos) bankuose bei kitus rekvizitus.

  42. LMS, turinti juridinio asmens teises, neatsako už savo skyrių, kurie yra juridiniai asmenys, bei kitų asocijuotų narių prievoles, o pastarieji neatsako už visos LMS prievoles.

  43. Skyriams ir kitiems asocijuotiems nariams paliekamas jų registruotų narių stojamasis ir metinis nario mokestis ir visos tam skyriui dovanotos lėšos bei turtas.

VIII skirsnis.LMS likvidavimas

  44. LMS gali likviduoti suvažiavimas arba teismas. LMS likviduoti reikia ne mažiau kaip dviejų trečdalių suvažiavime dalyvavusių narių balsų. Suvažiavimas, priėmęs sprendimą likviduoti LMS, paskiria likvidatorių ir numato LMS turto panaudojimo principus. Apie LMS likvidavimą viešai skelbiama spaudoje du kartus. Pirmą kartą ne vėliau kaip per mėnesį po Suvažiavimo sprendimo, o antrą kartą, praėjus trisdešimčiai dienų po pirmo skelbimo.

Šis statutas priimtas LMS suvažiavime 1998 metų kovo 7 dieną.