Mokslininkų bei tyrėjų duomenų bazė
Jūs neprisijungęs kaip MTDB vartotojas
Vartotojo nuotrauka

Asmeninė informacija

Vardas: Dalia
Pavardė: Feizienė
Dalia Feizienė
Gimimo data: 1961-02-01
Elektroninis paštas:

Išsilavinimas

 • 1992 m.LŽŪA - Mokslo daktaras (Agronomija). Daktaro disertacija tema „Mineralinių trąšų efektyvumas Vakarų Lietuvos kalvotame reljefe”.
 • 1984 m.LŽŪA Agronomijos fakultetas - Kitas (Agronomija). Specialybė - mokslinis agronomas.

Darbo patirtis

 • 2010 m. - dabarLAMMC ŽI Augalų mitybos ir agroekologijos skyrius (Instituto al. 1, LT58344, Akademija, Kėdainių r; tel.: +370-347-37193) - vyresnioji mokslo darbuotoja. Dirvožemio savybės, jų kitimo dėsningumai; Augalų mityba skirtingose žemdirbystės sistemose; Dirvožemio CO2 dujų apykaita.
 • 2003 - 2009 m.LŽI Augalų mitybos ir agroekologijos skyrius - vyresnioji mokslo darbuotoja.
 • 2001 - 2003 m.LŽI Agrochemijos skyrius - vyresnioji mokslo darbuotoja.
 • 1999 - 2001 m.LŽI Agrochemijos skyrius - mokslinė bendradarbė.
 • 1994 - 1998 m.LŽI Kaltinėnų bandymų stotis - mokslinė bendradarbė.
 • 1984 - 1994 m.LŽI Kaltinėnų bandymų stotis - jaunesnioji mokslinė bendradarbė.

Mokslinė informacija

Mokslinių tyrimų interesai:
 • Dirvožemio savybės, jų kitimo dėsningumai
 • Augalų mityba skirtingose žemdirbystės sistemose
 • Dirvožemio CO2 dujų apykaita
 • Ekologija
Publikacijų sąrašas: Parsisiųsti

Dalyvavimas mokslinių organizacijų veikloje

Lietuvos mokslininkų sąjungos narys(-ė).
LMS asocijuotos organizacijos:
 • Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Žemdirbystės instituto (LAMMC ŽI) grupė.
Kitos Lietuvos mokslininkus vienijančios organizacijos:
 • Lietuvos dirvožemininkų draugija.
Užsienio ir tarptautinės mokslininkų organizacijos:
 • Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF)

Kiti pasiekimai

 • Dvi mokslinės stažuotės Norvegijos žemės ūkio universiteto Dirvožemio ir vandens skyriuje
 • Ås, Norvegija, 1998 ir 1999 m.
 • Tarptautinės programos ir projektai:
 • BP 6 projektas FOOD-CT-2004-003375: „EU ir asocijuotų šalių-kandidačių bendradarbiavimas ekologinio ūkininkavimo srityje“ (akronimas CHANNEL). 2004–2006 m. Projekto darbe dalyvavo 25 nariai iš 15 šalių (Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Vokietija, Čekija, Slovakija, Vengrija, Slovėnija, Austrija, Italija, Malta, Kipras, Bulgarija ir Rumunija).
 • LVMSF ir LR ŽŪM remiami moksliniai projektai:
 • LVMSF remiamas mokslininkų grupės tyrimų projektas "Dirvožemio savybių integralumo išsaugojimas ir gerinimas“ (Sutartis T-541). 2002 m. D. Feizienė – vykdytoja.
 • LR ŽŪM subsidijuojamas darbas (2004 m.) „Varpinių ir ankštinių javų bei žolynų derliaus formavimas ekologinio ūkininkavimo sistemoje“. D. Feizienė - vykdytoja.
 • LR ŽŪM subsidijuojamas mokslinis darbas (2006-2007 m.) „Energiją, materialinius išteklius ir gamtą tausojančių žemės ūkio augalų technologijų kūrimas“. D. Feizienė - vykdytoja.
 • LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas „Ekonominis ir energetinis žieminių kviečių derliaus ir kokybės potencialo įvertinimas šiuolaikinėse žemės dirbimo sistemose, taikant tausojantį ir intensyvų tręšimą bei fungicidų naudojimą“ (Sutartis G-154, darbas ūkio subjekto užsakymu, užsakovas „Litagros chemija“). 2005 m. Projekto vadovė dr. D. Feizienė.
 • LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas „Ekonominė rapsų fitosanitarinės būklės, derliaus bei kokybės analizė šiuolaikinėse agrotechnologijose“ (Sutartis G-18/06, darbas ūkio subjekto užsakymu, užsakovas „Litagros chemija“). 2006 m. Projekto vadovė D. Feizienė.
 • LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas „Dirvožemių tvarumo palaikymas ir gerinimas, taikant integruotas inžinerines ir agronomines priemones“ (Sutartis G-26/06). 2006 m. D. Feizienė - vykdytoja.
 • LVMSF remiamas mokslininkų grupės tyrimų projektas "Dirvožemio multifunkcinių pokyčių tyrimai pagal principinius agro-aplinkosaugos bei tvarumo indeksus“ (Sutartis T-87/07). 2007 m. D. Feizienė - vykdytoja.
 • LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas „Dirvožemių tvarumo palaikymas ir gerinimas, taikant integruotas inžinerines ir agronomines priemones“ (Sutartis G-04/07, darbas ūkio subjekto užsakymu). 2007 m. D. Feizienė - vykdytoja.
 • Mokslinių tyrimų projektas ,,Agroekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui” – AGROKAITA (reg. Nr. M-07010), vykdomo pagal LVMS Fondo remiamos veiklos kryptį „Fondo inicijuotos programos – ministerijų užsakomų programų projektai“. 2007 m. D. Feizienė - vykdytoja.
 • LVMSF remiamas mokslininkų grupės tyrimų projektas „Klimato kaitos poveikis CO2 dujų srautams dirvožemyje ir chlorofilo fluorescencijai augaluose skirtingose agroaplinkose“ (sutartis Nr.T-59/08). 2008 m. Projekto vadovė ir viena iš vykdytojų – D. Feizienė.
 • LVMSF remiamas mokslininkų grupės tyrimų projektas „Dirvožemio terminių, mechaninių ir cheminių parametrų pažeidžiamumas bei adaptacija kintant klimatui“ (sutartis Nr.T-41/08). 2008 m. Viena iš vykdytojų – D. Feizienė.
 • Mokslinių tyrimų projektas „Agroekosistemų produktyvumo pokyčiai kintant klimatui (AGROKAITA2)” (reg. Nr. M-08013), vykdomo pagal LVMS Fondo remiamos veiklos kryptį „Fondo inicijuotos programos – ministerijų užsakomų programų projektai“. 2008 m. D. Feizienė - vykdytoja.
 • Ūkio subjektų remiami projektai:
 • 2002 m. „Azoto trąšų efektyvumas cukriniams runkeliams Vidurio Lietuvoje“ (užsakovas „Danisco Sugar“). Vykdytoja D. Feizienė
 • 2004 m. „Ekologinių skystų trąšų Biokal-01 efektyvumas salyklinių miežių derliui ir grūdų kokybei“ (užsakovas „VolanPack“, Vengrija). D. Feizienė - vykdytoja.
 • 2004 m. „Bioaktyvatorių Penergetic-K ir Penergetic-P įtaka trąšai naudojamų šiaudų mineralizacijos intensyvumui“ (darbo užsakovas UAB „Vyrybalt“, sutarties Nr. 12/2003). Vadovė ir vykdytoja D. Feizienė.
 • 2004 m. „Skirtingų Penergetic-P šaknims ir Penergetic-P lapams efektyvumo žieminiams kviečiams nustatymas“ (darbo užsakovas UAB „Vyrybalt“, sutarties Nr. 13/2003). Vadovė ir vykdytoja D. Feizienė.
 • 2004 m „Bioaktyvatorių Penergetic-Pšaknims ir Penergetic-Plapams efektyvumo vasariniams miežiams nustatymas“ (darbo užsakovas UAB „Vyrybalt“, sutarties Nr. 16/2004). Vadovė ir vykdytoja D. Feizienė.
 • 2005 m. „Žieminių kviečių ir žieminių rapsų veislių palyginimas“ (darbo užsakovas UAB „Litagros chemija“). D. Feizienė - vykdytoja.
 • 2005 m. „Ekonominis ir energetinis žieminių kviečių derliaus ir kokybės potencialo įvertinimas šiuolaikinėse žemės dirbimo sistemose, taikant tausojantį ir intensyvų tręšimą bei fungicidų naudojimą“ (darbo užsakovas UAB „Litagros chemija“). Darbo vadovė ir viena iš vykdytojų D. Feizienė.
 • 2006 m. „Ekonominė rapsų fitosanitarinės būklės, derliaus bei kokybės analizė šiuolaikinėse agrotechnologijose“ (darbo užsakovas UAB „Litagros chemija“). Darbo vadovė ir viena iš vykdytojų D. Feizienė.
 • 2006 m. „Dirvožemių tvarumo palaikymas ir gerinimas, taikant integruotas inžinerines ir agronomines priemones“ (darbo užsakovas UAB „Dotnuvos projektai“). D. Feizienė - vykdytoja.
 • LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas „Dirvožemių tvarumo palaikymas ir gerinimas, taikant integruotas inžinerines ir agronomines priemones“ (darbo užsakovas UAB „Dotnuvos projektai“). 2007 m. D. Feizienė – vykdytoja.
 • Kiti projektai:
 • ŽŪM pagal KPF priemonę Projektas ,,Dirvos derlingumą išsaugančių maistinių ir pašarinių žemės ūkio augalų moksliškai pagrįstų auginimo technologijų diegimas ūkiuose“ Nr. 1PM-PV-10-1-003087-PR001. Tema: „Neariminio žemės dirbimo technologijų taikymas skirtingos granuliometrinės sudėties dirvose“; 2011. Feizienė D. - viena iš vykdytojų.
 • BPD 2.5 priemonės projektas „Maisto žaliavų ir agrarinės aplinkos studijų tobulinimas (MAST)“, registracijos Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0049, sutarties Nr. ESF/2004/2.5.0-03-396/BPD-167/25/2006. Feizienė D. - viena iš vykdytojų.
 • Mokslininkų rengimas:
 • 1 doktoranto vadovė, 2 - konsultantė. 2 daktaro disertacijų oponentė, 1 - komiteto narė.
 • Projekto “Chemical control of soil organic carbon sequestration and loss” ekspertė. NWO, Innovational Research Incentives Scheme Vidi, 2009 (Olandija).
 • Per 50 mokslinių straipsnių recenzentė.
 • Perskaityta 19 žodinių pranešimų Lietuvos ir tarptautinėse (Vokietija, Belgija, Italija, Vengrija, Austrija, Švedija)konferencijose, kongresuose ir simpoziumuose.

Gyvenimo aprašymas