Biografija
Kun.Doc.Dr. Ralys Kęstutis
Gimė 1965-09-03 Jono Ralio ir Emilijos Lymantaitės-Ralienės šeimoje, Kelmėje, Laukių kaime.
Išsilavinimas
1984 metais baigė Kelmės II vid. m-klą. 1989 metais baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, įgijo teologijos bakalauro kvalifikaciją. 1989 m. rugsėjo 8 d. (Švč. Mergelės Marijos gimimo šventėje) Vilniaus Arkivyskupas J. Steponavičius jam suteikė Kunigystės šventimus. 1989 m. dalyvavo pastoracinėje kelionėje JAV: Vašingtone, Klivlende. 2001 m. Vilniaus universitete Religijos studijų ir tyrimų centre įgijo RSTC magistro laipsnį.
2009 m. Vilniaus Pedagoginiame Universitete apgynė daktaro disertaciją tema „Sužadėtinių rengimas katalikiškajai santuokai“.
Baigęs seminariją aktyviai dirba įvairiose parapijose, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 1995 m. kun. K. Ralys N. Daugėliškio parapijoje įsteigė ir pastatė vaikų ir senelių Šv. Kazimiero parapijinius globos namus.
1998 m. atliko pastoracinę praktiką Kanadoje ir JAV. Nuo 1999–2002 m. Vilniuje Arkivyskupui Kardinolui A. J. Bačkui sutinkant kun. K. Ralio iniciatyva įkurta Šv. Juozapo parapijos socialinis centras Pilaitėje. Nuo 2002 metų kun. K. Ralys yra rezidentas Šv. Teresės ir Aušros vartų parapijoje ir nuo 2006 m. – Šv. Ap. Petro ir Povilo parapijoje. 2006 metais pradėjo dėstyti Vilniaus Mykolo Romerio universitete (kursas: Socialinis darbas prie parapijos; Pagalba šeimai, psichologijos pagrindai) ir Vilniaus pedagoginiame universitete (kursas: Socialinis darbas prie parapijos; Parapijinių socialinių bendruomenių kūrimas, šeimos konsultavimas).
Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija, Teologijos bakalauras, 1984 - 1989
Vilniaus Universitetas, RSTC (Religijos studijų ir tyrimų centras), magistras 1999 - 2001
Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Apginta disertacija eksternu (socialinių-edukologinių mokslų) daktaras 2008 - 2009
Darbovietė (pastarųjų penkerių metų darbovietes)

Vilniaus šv. Juozapo parapijos steigėjas ir socialinio centro statytojas, bei vadovas Klebonas, 1999 - 2002
Šv. Teresės- Aušros Vartų parapija, šv. Ap. Petro ir Povilo parapija Rezidentas, 2002 - 2008
Vilniaus M. Riomerio universitetas, VPU universitetas Lektorius, 2006 - 2008
Vilniaus pedagoginis Universitetas Lektorius 2007, docentas 2010.
Destomi dalykai

Socialinis darbas parapijose, Parapijinių socialinių bendruomenių kūrimas.
Kvalifikacijos kėlimo kursai, stažuotės

JAV, Čikaga, Vaikų globos namų sistemos susipažinimas, 2002-2004
Malta - Viliaus M. Riomerio universitetas, Tarptautinė konferencija apie prevencija ir pagalbą pradedant vartoti narkotikus. 2005
Vilniaus Arkivyskupija, Konferencijos apie pagalba skurdžioms šeimoms 2004, 2005, 2007
Mokslinių ir metodinių darbų sąrašas
Ralys K. apginta disertacija „Sužadėtinių rengimas katalikiškajai santuokai“ (2009), 201. VPU
Ralys K. Navaitis G.”Nepilnamečių merginų įtraukimo į prostitucija prevencija“(2009),Pedagogika, 93.,p.47-52.ISSN 1392-0340 VPU
Ralys K. Navaitis G.,Nefas S.,”Parapijosvaidmuo vietos bendruomenėje“ (2008),Pedagogika,90.,p.65-71.ISSN 1392-0340 VPU
Ралис К. , Навайтис Г. Социальная деятельность Римско-Каталической Церкви Литвы (З-КЦЛ) // Миграция : проблемы и решения. – Москва : Академия Пелагогических и социальных наук , (2007), p. 7 -17 ISBN 5-9 8 502-878-1. 2009
Ralys K. Compendium of the social doktrine of the Church // The family, the vital cell of society. USA conference of Catolic Bisshops. – Wasington : D.C Libreria Editrice Vaticana, ( 2007) , p.27-47. - ISBN 1-57455-692-4. 2007
Ralys K. The Help for Poor Families // Bažnyčios žinios. – Kaunas ; Katalikų pasaulio , (2004) , p. 17. 2004
Moksliniai tyrimai
Moksliniai interesai: naujų parapijų steigimas, bendruomenių būrimas, dvasinė bei psichologinė pagalba šeimai, krikščioniškas socialinis rūpinimasis šeima, jaunimu, rengimas šeimai, socialiniai-edukologiniai šeimos tyrimai.

Nurodymai bakalaurams ir magistrantams
Socialinis darbas su individu, Šeima ir bendruomene
Studijų modulio apimtis kreditais: 2 kreditai (V semestras vakarinių studijų skyriaus studentams,VII semestras- įštęstinių)

Tikslas: supažindinti studentus su šeimos samprata, teoriniais socialinės pagalbos šeimai ir šeimos konsultavimo modeliais, tiek su kiekvienu individu, tiek bendruomėse, kaip socialinėse institucijose.
Uždaviniai
• suteikti studentams pagrindinių žinių apie šeimą;
• ugdyti gebėjimus diagnozuoti šeimos sunkumus ir padėti šeimai juos įveikti, informuoti šeimą apie teikiamą pagalbą ir aplinkoje esančius paramos išteklius, priimti grįžtamąjį ryšį;
• ugdyti socialinio darbo su šeima ir šeimos konsultavimo praktinius gebėjimus.
• išmanytų socialinio darbo su bendruomenėmis ypatumus bei organizavimą, planavimą, plėtros proceso planavimą ir vykdymą;
• suvoktų bendruomenės sampratą ir gebėtų įvardinti socialinio darbuotojo darbo bendruomenėje veiklos objektus, iškelti tikslus, suformuluoti uždavinius;
• išmanytų bendruomenės kaip organizacijos kūrimo ir vystymo strategijas, bendruomenės valdymą;
• mokėtų ir praktiškai gebėtų vykdyti socialines akcijas;
• gebėtų organizuoti pagalbą dirbant su įvairiomis gyventojų grupėmis, bei su individais ir įvairaus tipo bendruomenėse.
Trumpa anotacija (ne daugiau kaip 200 žodžių)
Socialinio darbo su šeima kurso metu daugiausiai dėmesio skiriama aptarti šeimą visybiniu būdu socialinių mokslu fone, supažindinti studentus su Lietuvos šeimų situacija dabarties visuomenėje ir suteikti kriterijus ją vertinti, perteikti socialinio darbo metodus ir priemones multiprobleminei šeimai pažinti ir įvertinti bei padėti. Supažindinama socialinio darbo su globėjais ir įtėviais ypatumais. Modulyje bandoma nagrinėti šeimą kaip integralų ir daugiamatį socialinį subjektą, sąlygojantį kiekvieno asmens gyvenimą (remiantis nuostata, kad asmens negalima atskirti nuo aplinkos ir ištakų). Aptariama šeima sociologijos, psichologijos, edukologijos mokslų kontekste. Siekiama surasti ryšį tarp teorinių modelių ir socialinio darbo tikrovės, keliami darbo su šeima reikšmingumo klausimai, supažindinama su praktiniais darbo su šeima metodais ir priemonėmis. Analizuojama socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis, socialiai pažeistomis šeimomis ypatumai, vaikų globos ir įvaikinimo aspektai. Suteikiama žinių apie teisinę padėtį Lietuvoje reglamentuojančia šeimų apsaugą. Kursas suteikia pagrindinių žinių apie šeimą,individą, bei bendruomenę. Aptariami šeimos individo, bendruomenės politikos pagrindiniai principai paramos šeimai programų tikslai. Paramos šeimoms priemonės: pašalpos ir socialinės paslaugos šeimoms, mokesčių lengvatos, šeimos ir vaiko aplinka. Studentai supažindinami su šeimos, individo, bendruomenių, bei jos funkcijų visuomenėje samprata, šiuolaikinės šeimos ypatumais. Apžvelgiami šeimos santykių diagnostikos ir korekcijos būdai. Nagrinėjami šeimos santykiai skirtingais jos raidos etapais, išsiskiriančios šeimų struktūros ir jų ypatumai bei socialinis darbas su įvairių tipų individais šeimose, bei bendruomenių veikla, palyginimui pateikiamos programos kaip vykdomas Lietuvoje ir užsienyje.

Mokymo metodai
Pagrindiniai metodai – teorinės paskaitos, seminarai, diskusijos, probleminių situacijų analizė, darbas grupėse, rašto darbas, savarankiškos mokslinės literatūros analizės studijos.
Lankomumo reikalavimai - aktyvus dalyvavimas paskaitose ir seminaruose – 10 proc.
Žinių ir gebėjimų vertinimo tvarka:
Modulis baigiamas egzaminu, kurį sudaro:
• kokybiškas ir savalaikis seminarų užduočių atlikimas ir jų pristatymas – 40 proc.;
• aktyvumas ir dalyvavimas paskaitose – iki 10 proc.;
• egzaminas – 50 proc.
Reikalavimai (kokie dalykai turi būti prieš tai išklausyti):
Studentai turi būti išklausę šiuos studijų dalykus: etika, filosofija, teisės pagrindai, socialinė pedagogika , bendroji psichologija, socialinio darbo psichologija, socialinė meno terapija, socialinio darbo įvadas, socialinio darbo vertybės ir etika, socialinis darbas su individu , socialinės ligos ir jų prevencija, atlikę bent vieną praktiką socialinėse įstaigose.

Rekomenduojama literatūra
1 Gvaldaitė L., Švedaitė B. Socialinio darbo metodai. Spauda, 2005
2 Johnson L. C. Socialinio darbo praktika : bendrasis požiūris. VU. 2001
3 Navaitis G. Psichologinė parama paaugliams ir šeimai. Kronta, 2007
4 Navaitis G. Psichologinė parama šeimai. Šiaulių pedagoginis institutas. 1996
5 Navaitis G. Psichologinis šeimos konsultavimas : Teorijos ir metodai. Tyto alba, 2002
6 Rupšienė L. Šeimotyros įvadas. KU l- kla, 2001
7 Ralys K. Rengimo šeimai pagrindai. VPU, 2009
8 Sutton C. Socialinis darbas, bendruomenės veikla ir psichologija. VU, 1999

Papildoma literatūra:
1 Елизаров А. Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирования. „Ось-89“, 2003
2 Целуйко В. М. Психология неблагополучной семьи. Владос-Пресс, 2003
3 R.Sherman, N.Fredman Handbook of Structured Techniques in Marriage and Family Therapy New York,1986
4 K. Schneewind. Familienpsichologie, Stuttgart, 1991


Kun. doc.dr.Kęstučio Ralio mokslo publikacijų sąrašas (doc)

Familistika (dėstomo dalyko skaidrės) (ppt)
Socialinis darbas prie parapijos, bendruomenėje, dvasinėje mokykloje (skaidrės) (ppt)

El. p. K.Ralys()dtiltas.lt, Kestutis.Ralys()gmail.com