Veikla

LMS įkurta 1989 m. spalio 7 dieną, kai nepriklausomybės vilčių žadinama Lietuva kūrė savo demokratinės valstybės viziją, kai atgimimo idėjos skatino visus vienytis į visuomenines organizacijas, kai atsirado galimybė reformuoti iki tol buvusią mokslo sistemą. Naujosios organizacijos svarbiausia veiklos kryptimi tapo pažangių mokslo ir studijų sistemos organizacinių principų paieška ir jų įteisinimas.

LMS svarbiausi tikslai:

  • plėtoti fundamentinius ir taikomuosius mokslo tyrimus, atsižvelgiant į Lietuvos ūkio ir kultūros reikmes;
  • vienyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijų bei organizacijų mokslo jėgas;
  • dalyvauti atliekant mokslo, valstybinių tikslinių ir kitų programų ekspertizes;
  • rūpintis, kad mokslininkų darbai būtų racionaliai finansuojami ir koordinuojami;
  • nustatyti ir skatinti perspektyvias mokslo kryptis, skatinti savarankišką mokslo plėtotę;
  • rūpintis, kad tobulėtų mokslininkų profesinis pasirengimas, remti jaunųjų mokslininkų kūrybinę veiklą,
  • sudaryti palankias sąlygas mokslininkams perimti pažangiausią pasaulio mokslo patyrimą;
  • ginti mokslininkų kūrybinius ir socialinius interesus;
  • didinti mokslo savarankiškumą ir kelti atsakomybę, formuoti palankią visuomenės nuomonę ir pritarimą moksliniams tyrimo metodams ir visuotinos gerovės siekiams.

LMS skyriai yra savarankiški juridiniai dariniai, susikūrę remiantis profesiniu, teritoriniu ar kitu visuomeniniu principu. Kitos Lietuvos ir su ja susijusios mokslininkų organizacijos taip pat kviečiamos asocijuotis su Lietuvos mokslininkų sąjunga ir prisidėti prie jos tikslų įgyvendinimo. Visų asocijuotų kolektyvinių LMS narių vadovai kartu yra ir LMS tarybos — aukščiausio kolegialaus valdymo organo — nariai.

Šiuo metu LMS jungia XX juridiškai savarankiškas mokslininkų organizacijas ir XX LMS grupes. Visų savo struktūrinių padalinių pastangomis LMS rengia simpoziumus, konferencijas, organizuoja kūrybinį bendradarbiavimą, viešas diskusijas, bendradarbiauja su kitų valstybių mokslininkais, jų organizacijomis. Svarbiausia tiek LMS, tiek ir visus mokslininkus jungiančia grandimi tapo dvisavaitinis laikraštis Mokslo Lietuva, įvairiapusiškai nušviečiantis svarbiausius Lietuvos mokslo visuomenės gyvenimo momentus, padedantis perteikti visos akademinės bendruomenės kūrybinio bendravimo atmosferą. Laikraščio intereneto svetainė http://mokslolietuva.lt dar labiau išplečia mokslo žinių sklaidą visuomenėje tiek skelbiamos informacijos apimtimi, tiek jos prieinamumu visame pasaulyje.

1995 metais įsteigtas Mokslininkų sąjungos institutas padeda plėtoti užsakomuosius mokslinius tyrimus, stiprina įvairių mokslo sričių bendradarbiavimą ir technologinę plėtrą.

Šiuose puslapiuose trumpai pristatome visus LMS struktūrinius padalinius, jų veiklos kryptis. Tikimės, kad čia pateikta informacija padės toliau stiprinti mokslininkų ryšius tiek šalies viduje, tiek ir užsienyje. Informaciją apie LMS bei šalies mokslo potencialą pateikiame ir anglų kalba.